Iowa’s masked machine Slipknot get freaky on album seven The End, So Far